Headlines News :
Hello

Trắc Nghiệm Phương Trình Quy về Phương Trình Bậc nhất hai ẩn

1. Cho phương trình : clip_image002 (1). Tập hợp nghiệm của (1) là tập hợp nào sau đây ?

a. clip_image004    ;        b. clip_image006          ;          c. clip_image008         ;   d. clip_image010 

2. Phương trình clip_image012 có bao nhiêu nghiệm ?

a. 0                ;             b. 1              ;           c. 2                   ;             d. Vô số

3. Phương trình clip_image014 có bao nhiêu nghiệm ?

a. 0                ;             b. 1              ;           c. 2                   ;             d. Vô số

4. Tập nghiệm của phương trình clip_image016 là :

            a. S = clip_image018      ;        c. S = clip_image020clip_image022      ;         b. S = clip_image024       ;     d. Một kết quả khác

5. Tập nghiệm của phương trình clip_image026 = clip_image028 là :

            a. S = clip_image030          ;         b. S = clip_image024[1]          ;          c. S = clip_image032       ;     d. Một kết quả khác

 

6. Cho phương trình  clip_image034 (1) . Hãy chỉ ra mệnh đề đúng về nghiệm của (1) là :

            a. clip_image036                    ;                       b. clip_image038

            c. clip_image040                   ;                       d.clip_image042

7. Tập hợp nghiệm của phương trình  clip_image044  trong trường hợp m ≠ 0 là :

            a. T =  {-2/m}  ;           b. T =  f           ;          c. T =  R          ;           d. T = R\{0}.

8. Phương trình  clip_image046có nghiệm duy nhất khi :

            a. m ≠ 0           ;           b. m ≠ -1          ;           c.  m ≠ 0 và m ≠ -1      ;    d. Không tồn tại m

9. Cho clip_image048 (1) Với m là bao nhiêu thì (1) có nghiệm duy nhất :

            a.. m > 1               ;         b. m  ≥ 1  ;    c. m < 1    ;     d. m ≤ 1

10. Phương trình clip_image050 = clip_image052   nghiệm khi :

a.. m > 1               ;         b. m  ≥ 1  ;    c. m < 1    ;     d. m ≤ 1

11. Với giá trị nào của tham số a thì phương trình: (x2 -5x + 4)clip_image054= 0 có hai nghiệm phân biệt.

            a. a < 1                                                                         ;             b. 1 clip_image056 a < 4

            c. a clip_image058 4                                                            ;             d. Không có giá trị nào của a

12. Phương trình:     clip_image060(x2 - 3x + 2) = 0

            a. Vô nghiệm                                                    ;             b. Có nghiệm duy nhất

            c. Có hai nghiệm                                              ;             d. Có ba nghiệm

Trắc nghiệm Phương Trình Bậc hai–Đại số 10

588px-BatPhuongTrinhBac2_1.svg

1. Cho phương trình (m + 1)x2 - 6(m – 1)x +2m -3 = 0 (1). Với giá trị nào sau đây của m thì phương trình (1) có nghiệm kép ?

a. m =clip_image002              ;       b. m = clip_image004              ;           c. m =  clip_image006               ;           d. m = -1

2. Cho phương trình (m -1)x2  + 3x – 1 = 0. Phương trình có nghiệm khi ?  

a.clip_image008            ;       bclip_image010.                ;           c. clip_image012              ;           d. clip_image014

3. Cho phương trình mx2 - 2(m + 1)x + m + 1 = 0. Khi nào thì phương trình có nghiệm duy nhất?

            a. Khi m = 1      ;    b. Khi m = 0    ;    c. Khi m = 0 và m = -1   ;  d. Khi m = 0 hoặc m =-1

4. Tìm điều kiện của m để phương trình x2 – mx -1 = 0  có hai nghiệm âm phân biệt :

a. m < 0             ;             b. m >0              ;           c. m ≠ 0               ;             d. m >- 4

5. Tìm điều kiện của m để phương trình x2 + 4 mx + m2 = 0 có hai nghiệm dương  phân biệt :

a. m < 0             ;            b.m > 0             ;           c. m clip_image016 0                ;             d. m ≠ 0

6. Cho phương trình clip_image018Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau :

            a. Phương trình vô nghiệm.                        ;        b. Phương trình có 2 nghiệm dương.

            c. Phương trình có 2 nghiệm trái dấu.                    ;        d. Phương trình có 2 nghiệm âm.

7. Với giá trị nào của m thì phương trình (m -1)x2 + 3x -1 = 0 có 2 nghiệm phân biệt trái dấu :

            a. m > 1           ;        b. m < 1        ;          c."m             ;            d. Không tồn tại m

8. Gọi x1, x2 là 2 nghiệm của phương trình:  2x2 - 4x – 1 = 0. Khi đó, giá trị của clip_image020 là:

            clip_image022

9. Để hai đồ thị clip_image024 clip_image026 có hai điểm chung thì :

            clip_image028    (c đúng)

10. Choclip_image030 ghép một ý ở cột trái với một ý ở cột phải để được kết quả đúng.

           

   a. Tổng bình phương 2 nghiệm của nó bằng                       

   b. Tổng các lập phương 2 nghiệm của nó bằng          

   c. Tổng các lũy thừa bậc bốn  2 nghiệm của nó bằng         

                                                                             

1)  123   

2)  98          

 3)  34

4)  706        

5)  760                                                                                                                                                                             

 

11. Choclip_image032 ghép một ý ở cột trái với một ý ở cột phải để được một kết quả đúng.

           

   a  Phương trình có nghệm duy nhất x = 1 khi

   b. Phương trình có1 nghiệm kép x = 1 khi     

   c. Phương trình có 2 nghiệm x = 1 và clip_image034 khi           

                                                                             

1)  clip_image036 

2)  clip_image038

3)  clip_image040 clip_image042 

4)  clip_image040[1] hoặc clip_image042[1]  5)  clip_image036[1] hoặc clip_image038[1]

 

12. Cho phương trình ax2 + bx + c = 0 (*). Ghép mỗi ý ở cột trái với mỗi ý ở cột phải  để được kết quả đúng

1. Phương trình (*) có 1 nghiệm duy nhất

a) (a ¹ 0 & D <0) hoặc (a = 0, b ¹ 0)

2. Phương trình (*) vô nghiệm

b) a ¹ 0, D >0

3. Phương trình (*) vô số nghiệm

c) (a ¹ 0 & D = 0) hoặc (a = 0 & b = 0)

4. Phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt

d) (a = 0, b = 0 & c = 0)

 

e) (a ¹ 0 & D = 0) hoặc (a=0 & b ¹  0)

 

f) (a ¹ 0, D < 0) hoặc (a = 0, b = 0,c ¹ 0)

13. Cho phương trình clip_image044 (1)  Hãy chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau :

a) Nếu clip_image046 thì (1) có 2 nghiệm trái dấu     

b)  Nếu  clip_image048 ; clip_image050thì (1) có 2 nghiệm

e) Nếu clip_image048[1]clip_image050[1] ;  D > 0 thì (1) có 2 nghiệm âm.

d) Nếu clip_image048[2] clip_image053 ;  D > 0 thì (1) có 2 nghiệm dương  

 
Support : Creating Website | Demo Template
Copyright © 2011. Free Style Love - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by DemoTemplate
Proudly powered by Blogger